06/12/2023

Let’s Speak Korean 1999

Trương trình học tiếng hàn quốc trên truyền hình (Let’s Speak Korean 1999) gồm 129 bài học (Anh – Hàn) sẽ giúp các bạn học được cơ bản giao tiếng hàn.

Xem thêm: 

Let's Speak Korean

Học tiếng hàn quốc qua video

List bài học:

 1. 안녕하세요 (Hello)
 2. 저는 마이클 찬입니다 (I am Michael Chan)
 3. 저는 한국 사람입니다 (I’m Korean) 
 4. 어느 나라에서 왔습니까 (which country are you from)
 5. 저는 학생입니다 (I am a student)
 6. 비누 있어요 (I have soap)
 7. 빵 주세요 (bread please)
 8. 두 개 주세요 (please give me two)
 9. 얼마예요 (How much)
 10. 오천원이에요 (It’s five thousand won)
 11. 어디에 가요 (where are you going)
 12. 뭐 해요 (what are you doing)
 13. 책 읽어요 (read a book)
 14. 음악 들어요 (listen to music)
 15. 한국어를 공부해요 (study korean)
 16. 전화가 어디에 있어요 (where is the phone)
 17. 마이클씨 뒤에 있어요 (I’m behind Michael.)
 18. 도서관에서 공부를 해요 (I study in the library)
 19. 지금 안 바빠요 (I’m not busy right now)
 20. 한시 십분 이에요
 21. 어제 영화를 봤어요
 22. 어제 테니스를 쳤어요 그래서 피곤해요
 23. 여섯시에 일어났어요
 24. 비빔밥 먹을래요
 25. 비빔밥이 맛있어요
 26. 옷이 아주 멋있어요
 27. 주말에 뭐 할거예요
 28. 내일 우리 집에 오세요
 29. 버스를 타세요
 30. 얼마나 걸려요
 31. 몇월 며칠이에요
 32. 오늘이 무슨 요일이에요
 33. 테니스 칠까요
 34. 저 식당으로 갈까요
 35. 친구하고 수영장 갔어요
 36. 날씨가 어때요
 37. 어느 계절을 좋아해요
 38. 동생 있어요
 39. 가족이 몇명이에요
 40. 아버지는 뭘해요
 41. 어디가 아파요
 42. 어떻게 아파요
 43. 전화 번호가 몇번이에요
 44. 여보세요
 45. 민욱씨 좀 바꿔주세요
 46. 청소를 하고 쉬었지요
 47. 극장에 가서 영화를 볼거예요
 48. 편지 보내러 우체국에 가요
 49. 음악듣는것 좋아해요
 50. 일주일에 한번 사진 찍으러 가요
 51. 장미꽃 한송이 주세요
 52. 이 참외는 한 개에 얼마에요?
 53. 무슨 꽃 드릴까요?
 54. 이것보다 큰건 없어요?
 55. 좀 깎아주세요
 56. 이근처에 우체국이 있습니까?
 57. 회의하러 갔습니다.
 58. 편지를 보내려고 합니다.
 59. 우표를 붙이십시오.
 60. 주말에 뭘 할 겁니까?
 61. 재미있을 거예요
 62. 약도 가지고 가야해요.
 63. 힘들어서 못 올라갔어요
 64. 늦지 마세요
 65. 네시에 회사앞에서 만납시다
 66. 무슨 일을 하세요?
 67. 무슨 일을 하십니까?
 68. 아버지께서 회사에 다니세요
 69. 지금 주무세요
 70. 할머니 연세가 어떻게 되세요?
 71. 부모님께 편지 자주 써요?
 72. 나도 같이 가고 싶어요.
 73. 0저는 수영을 못해요.
 74. 여기서 기다려도 됩니까?
 75. 사무실에서 담배 피우면 안돼요
 76. 표를 미리 샀으니까 걱정하지 마세요
 77. 가고 싶지만 시간이 없어요.
 78. 난 사과를 가져가겠어요
 79. 뭘 도와 줄까요?
 80. 크게 말씀해 주세요.
 81. 예쁜 꽃이에요
 82. 0여기 웃는 여자가 누구예요?
 83. 어제 빌린 책이에요.
 84. 음식을 만들고 있어요.
 85. 오늘 좀 바쁜 것 같아요
 86. 여기 서있는 사람은 누구예요?
 87. 설악산 갈 때 샀어요
 88. 비가 오면 위험해요
 89. 사진을 찍어봐요
 90. 극장에 가는데요
 91. 도와줘서 정말 고마워요
 92. 취직 축하해요
 93. 무슨 일 있어요?
 94. 다른 일 하느라고 아직 못했어요
 95. 약속을 못 지켜서 미안해요
 96. 키가 큰 편이에요
 97. 눈이 조금만 더 컸으면 좋았을텐데요
 98. 운동화 신고 가야겠어요
 99. 넥타이가 이것밖에 없는데요
 100. 그런 여자가 있을까요?
 101. 통장을 만들려면 저쪽으로 가십시오
 102. 잃어버리자 마자 분실 신고를 했어요
 103. 너무 촌스럽잖아요
 104. 너무 뚱뚱해 보여요
 105. 내일 갖다 놓을테니까 다시 오세요
 106. 약을 먹기전에 꼭 식사하세요
 107. 수영한 후에 눈을 깨끗이 씻어야 돼요
 108. 주사를 맞으면 돼요
 109. 큰일 날 뻔 했어요
 110. 무슨 일이 있을까봐 걱정이에요
 111. 다시 전화한다고 전해주세요
 112. 마이클씨가 뭐라고 했어요?
 113. 야구장에 가자고 하는데요
 114. 다섯시까지 오라고 할께요
 115. 같이 테니스 치겠느냐고 물어봤어요?
 116. 한국말을 배운지 8개월 됐어요
 117. 고궁에 가 본 적이 있어요?
 118. 이 길로 가다가 왼쪽으로 돌아가세요
 119. 쉽게 찾을 수 있었어요
 120. 물 마시면서 잠깐 쉬어요
 121. 고향에 갔다가 올 거예요
 122. 얼마 만에 고향에 가요?
 123. 편지 받는 대로 꼭 답장하세요
 124. 1수지 씨를 위해서 제 동생이 보내는 거예요
 125. 1옛날보다 더 활발하던데요
 126. 1조금 전에 보던 사진이 뭐예요?
 127. 저는 싱가포르에 대해서 잘 몰라요
 128. 한국에 온 지 벌써 일년이 지났어요?
 129. 이젠 회사원이 되었네요
 130. 싱가포르에서 일하게 되었어요?

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x