Lời bài hát 항상 (HANGSANG) J-Hope – BTS Lyrics

Lời bài hát 항상 (HANGSANG) J-Hope – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[제이홉 ft. 수프림 보이 “항상” 가사]

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
내 친구들과 비행기 타고 (고)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Verse 1: j-hope]
우린 행복해 요즘에, oh
누군 떼 버려 구찌 탭, oh
누군 Kaws Toy 몇백 개, oh
누군 살 집을 고민해, oh
맞고 옳은 것만 (것만)
우물 밖 보고 좋은 것만 (것만)
떫은 이 판에 익은 것만 (것만)
멋진 친구들과 멋진 것만 (것만)
눈 뜨면 red road (Yeah)
Walking, walking, walking, ayy
Top 셀럽들의 call
Talking, talking, talking, ayy, oh
이 순간들은 다 항상 with my dawg
앞으로도 다 항상 with my thug
일곱 명에게 세상이 발맞춰
우린 같이 항상 항상, turn up!

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
내 친구들과 비행기 타고 (고)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Verse 2: Supreme Boi]
Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
Turn my swag, now my billin’ level hyped out
정상엔 나와 친구들이 와있지
Celebrate 파티해 매일같이
Hol’ up, 여긴 place of j-hope, man
Hol’ up, 언제부터 여길 매입했어?
호발이형 killed them, all the fake ass
(나도 나도 나도 나도!)
눈뜰 때마다 매거진 1면에 오르네 (오르네)
차트 위에 전셋집을 얻은듯해 (얻은듯해) (What?)
Haters better cop out
Credit card chop like 가라데 챱챱
Me and my friend, 또 바꿔 트렌드세트
Hol’ up, man, 이젠 너네가 뱁새
정상엔 나와 친구들이 와있지
BTS, ROCKBOTTOM, yeah, that’s my team

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
내 친구들과 비행기 타고 (고)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
항상 with my dawg, right
항상 with my thug, right
항상 with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Outro: j-hope]
나만의 rule로 내 bro와 같이 나란히 걸어
데뷔 전부터 우리만 믿고 풍문은 거둬
모두 적이었고 우리 편은 아무도 없었어
그런 팀이 역전했어 이제 세계를 열어
Feel like 가라오케 불러 흔들어 check it
전 세계가 원해 우린 18번 make it
그저 꿈꾸는 대로 모두 현실이 됐지
이제 우리의 turn 싹 다 쏴버려 riches
정당성은 개 밥 밥 앞뒤 없이 왈 왈 개같이 당당 (Yeah, yeah, yeah)
객기, 억지, 착각, 부려대는 짬밥 그들에게 pow-pow
우린 떳떳하게 앞 봐 이룬 기록, 상과 그들을 밟아 그들을 밟아 (Woo, woo, woo)
With my label 발판, with my fan 감사, with my fan 감사, with my team 항상


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
hang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport
nê chin gu đưl ga bi hêng gi ta gô
Everyday i’m so turnt up with my boys
Everyday i’m so turnt up with my dawghang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street

u rin hêng bô khê yô jư mê
nu gun tê bô rô gu ji tê
nu gun Kaws Toy môt bêk gê
nu gun sal ji bưn gô mi nê
mat gô ô rưn gôn man
u mul bak bô gô jô ưn gôn man
tô pưn i pa nê i gưn gôn man
môt jin chin gu đưl ga môt jin gôn man

nun tư myon Red road
Walking walking walking
Top seller đư rê call
Talking talking talking
i sun gan đư rưn đa
hang sang With my dawg
a pư rô đô đa
hang sang With my thug
il gôp môn gê gê sê sang i bal ma chơ
u rin ga ti hang sang hang sang
Turn up

hang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street

When I’m cruisin’ down damn airport
nê chin gu đưl ga bi hêng gi ta gô
Everyday i’m so turnt up with my boys
Everyday i’m so turnt up with my dawg

hang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street

Turn my swag, now I’m ballin on that worldwide
Turn my swag, now my billin level hyped out
jông sang ên na wa chin gu đư ri wai ji
Cerebrate pa ti hê mê il ga ti
Hold up, yô gin place of j-hope, man
Hold up, ôn jê bu tô yô gil mê ip hê sô
hô ba ri hông killed them all the fake ass
na đô na đô na đô

nun tưl tê ma đa mê gô jin il mô nê ô rư nê
cha tư wi ê jôn set ji bưl ô đưn đư thê
Haters better cop out
Credit card chops like garade chap chap
Me and my friend, tô bak kô tư rên đư sê tư

Hold up, man i jên nô nê ga bêp sê
jông sang ên na wa chin gu wai ji
BTS, Rock Bottom yeah that’s my team

hang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street

When I’m creshin’ down damn airport
nê chin gu đưl ga bi hêng gi ta gô
Everyday i’m so turnt up with my boys
Everyday i’m so turnt up with my dawg

hang sang With my dawg, right
hang sang With my thug, right
hang sang With my dawg, right
Smash on the street Smash on the street

na ma nê Rule rô nê Bro wa
ga tin a ra ni gô rô
đê bi jôn bu tô u ri man mit gô
pung mu nưn gô đô
mô đu jô gi ôt gô
u ri pô nưn
a mu đô ôp sô sô
gư rôn ti mi yôk jô nê sô
i jê sê gê rưl yô rô
Feel like gar a ô gê
bu lô hưn đư rô Check it
jôn sê gê ga wơ nê
u rin sip pal bôn Make it
gư jô kum ku nưn đê rô
mô đu hôn shi ri đuêt ji
i jê u ri yê Turn
sak đa sa bô rô Riches

jông đang song ưn gê bap bap
ap đuy ôp shi wal wal
gê ga ti đang đang
gêk gi ôp ji chak gak
bu rô đê nưn jam bap
gư đư rê gê Pow pow
u rin tô tô sha gê ap ba
i run gi ôk sang ga
gư đư rưl ba ba
With ma Label bal pan
With ma Fan gam sa
With ma Team
hang sang


the end!


Romanized/ Latinh
[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy[Verse 1: j-hope]
Urin haengbokae yojeume, oh
Nugun tte beoryeo gujji taep, oh
Nugun Kaws Toy myeotbaek gae, oh
Nugun sal jibeul gominhae, oh
Matgo oleun geonman (geonman)
Umul bak bogo joeun geonman (geonman)
Tteolbeun i pane igeun geonman (geonman)
Meotjin chingudeulgwa meotjin geonman (geonman)
Nun tteumyeon red road (Yeah)
Walking, walking, walking, ayy
Top selleopdeurui call
Talking, talking, talking, ayy, oh
I sungandeureun da hangsang with my dawg
Apeurodo da hangsang with my thug
Ilgop myeongege sesangi balmatchwo
Urin gachi hangsang hangsang, turn up!

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Verse 2: Supreme Boi]
Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
Turn my swag, now my billin’ level hyped out
Jeongsangen nawa chingudeuri waitji
Celebrate patihae maeilgachi
Hol’ up, yeogin place of j-hope, man
Hol’ up, eonjebuteo yeogil maeipaesseo?
Hobarihyeong killed them, all the fake ass
(nado nado nado nado!)
Nuntteul ttaemada maegeojin 1myeone oreune (oreune)
Chateu wie jeonsetjibeul eodeundeuthae (eodeundeuthae) (What?)
Haters better cop out
Credit card chop like garade chyapchyap
Me and my friend, tto bakkwo teurendeuseteu
Hol’ up, man, ijen neonega baepsae
Jeongsangen nawa chingudeuri waitji
BTS, ROCKBOTTOM, yeah, that’s my team

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Outro: j-hope]
Namanui rulero nae browa gachi naranhi georeo
Debwi jeonbuteo uriman mitgo pungmuneun geodwo
Modu jeogieotgo uri pyeoneun amudo eopseosseo
Geureon timi yeokjeonhaesseo ije segyereul yeoreo
Feel like garaoke bulleo heundeureo check it
Jeon segyega wonhae urin 18beon make it
Geujeo kkumkkuneun daero modu hyeonsiri dwaetji
Ije uriui turn ssak da sswabeoryeo riches
Jeongdangseongeun gae bap bap apdwi eopsi wal wal gaegachi dangdang (Yeah, yeah, yeah)
Gaekgi, eokji, chakgak, buryeodaeneun jjambap geudeurege pow-pow
Urin tteottteothage ap bwa irun girok, sanggwa geudeureul balba geudeureul balba (Woo, woo, woo)
With my label balpan, with my fan gamsa, with my fan gamsa, with my team hangsang


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street[Verse 1: j-hope]
We’re happy these days
Someone took off the Gucci tab
Someone has a couple hundred Kaws Toys
Someone’s thinking about where to live
Only proper and right things
Only good things, looking out of the well
Only ripe things, nothing bitter
Only cool things with cool friends
When I open my eyes, red road (Walking, walking, walking)
Calls from top celebs (Talking, talking, talking)
All of these moments are always with my dawg
In the future, always with my thug
The world falls into step with these seven people
We’re always, always together, turn up!

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport (‘Port)
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street

[Verse 2: Supreme Boi]
Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
Turn my swag, now my billin’ level hyped out
My friends and I are at the summit
Celebrate, party every day
Hol’ up, this is the place of j-hope, man
Hol’ up, when did I buy this place?
Hobal hyung killed them, all the fake ass
Me too, me too, me too, me too
Every time I open my eyes, I’m on the cover of a magazine
It’s like I own a house on top of the chart
Haters better cop out
Credit card chops like karate chop-chop
Me and my friend, we change it up, trendsetter
Hol’ up, man, now you guys are the crow-tits
My friends and I are at the summit
BTS, ROCK BOTTOM, yeah, that’s my team

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg, yah
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street

[Outro: j-hope]
By only my rules, I walk side by side with my bro
Believing just in us since before debuting
And harvesting hearsay
Everything was written
There was no one on our sides
Our team came up from behind
Now we’re opening up the world
Feel like karaoke, sing it, shake it, check it
The whole world wants us, we’re 18th, make it
Just like I dreamed, everything came true
Now it’s our turn
We’re gonna shoot ’em all, riches
The justifications are dog food
Bark, bark, with no front or back
Openly like dogs
Bravado, insistence, delusion
The nobodies who keep making trouble
Pow-pow to them
We’re looking ahead, fair and square
The records we set, our results
Step on them
With ma’ label, a foothold
With my fans, gratitude
With my team, always


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Khi tao lướt xuống sân bay.
Cất cánh bay cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Dạo này bọn này phản đéo chịu được.
Một thằng đặt túi Gucci xuống.
Một thằng sở hữu hàng trăm Kaw Toy.
Một thằng đéo biết nên mua biệt thự nào.
Chỉ toàn là hàng xa xỉ chất lượng cao.
Rời khỏi đáy giếng đi, rời khỏi đáy giếng đi.
Ở đây chỉ toàn những thứ chín muồi nhất trong cái ngành này.
Hàng xa xỉ, anh em cũng là những đứa chất lượng nhất.
Con đường rực đỏ khi tao mở mắt ra.
Những cuộc gọi hàng đầu từ những nghệ sĩ hàng đầu.
Luôn ở bên cạnh anh em của tao vào những lúc này.
Kể cả trong tương lai, cũng sẽ luôn ở bên những người anh em của tao.
Cả thế giới đều dõi bước theo bảy con người này.
Tụi này sẽ luôn sát cánh cùng nhau.
Quẩy lên đi!
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Khi nào tao lướt xuống sân bay.
Cất cánh bay cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Swag lên đê, giờ đây là anh mày chiếm lĩnh thế giới rồi!
Swag lên đê, đẳng cấp của anh mày giờ đéo đùa được đâu!
Anh em tụi tao đã chạm tay lên đỉnh rồi.
Ngày nào cũng tiệc tùng thác loạn để ăn mừng.
Chờ chút, này là địa bàn của J-Hope!
Chờ chút, đây là địa bàn của mày hồi nào?
Coi chừng Hobal hyung chém nát đít đám giả tạo tụi mày đấy.
Tao cũng vậy! Tao cũng vậy!
Tao cũng vậy! Tao cũng vậy!
Mỗi lần tao mở mắt ra là tụi tao lại xuất hiện trên mặt báo.
Cứ như bọn này thuê cả bảng xếp hạng vậy.
Lũ anti khôn hồn thì cúp đuôi mà chạy.
Thẻ tín dụng của bố mày sắc hơn dao đó con.
Anh em tao lại thay đổi xu hướng rồi.
Chờ chút, giờ tụi mày mới chính là lũ chim non đấy!
Anh em tao đã lên tới đỉnh rồi!
BTS, trèo lên từ dưới đáy!
Chính là nhóm tao đó!
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Khi tao lướt xuống sân bay.
Cất cánh bay cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Ngày nào cũng cũng quẩy tẹt ga cùng anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Luôn sát cánh cùng người anh em của tao.
Đập tan con phố này, phá nát con phố này.
Anh em tao sát cánh, càn quét theo luật của tụi tao.
Kể từ khi debut chỉ tin tưởng lẫn nhau.
Bỏ ngoài tai đám chó sủa.
Ai ai cũng là kẻ địch.
Không một ai đứng về phía của tụi tao.
Nhưng giờ đây thời thế đã thay đổi!
Giờ anh em tụi tao là người vươn ra toàn thế giới.
Cảm giác như đi karaoke.
Tụi tao hát, nhảy, điên cuồng theo điệu nhạc.
Cả thế giới này điều phát cuồng vì tụi tao.
Mỗi ngày lại lập nên kỷ lục mới.
Hệt như tụi tao đã từng mơ.
Giờ đây mọi thứ đã trở thành sự thật.
Giờ đây tới lượt tụi này.
Anh em tụi tao sẽ đánh bại tất cả.
Hợp lệ hay không chỉ quăng cho chó ăn thôi!
Ngứa mồm thì tiếp tục sủa đi.
Tự tin sủa như chó dại đi.
Bọn trẻ trâu lúc nào cũng đâm đầu vô rắc rối.
Cứ sủa tiếp đi.
Tụi này vẫn sẽ nhìn thẳng và tiến phía trước.
Đè bẹp tụi nó với thành tựu và giải thưởng.
Với công ty, là sự nâng đỡ.
Đối với fan, là sự biết ơn.
Đối với Bangtan, là mãi mãi!


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x