Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK Lyrics

Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK Lyrics (Korean + Phiên âm tiếng Việt + Romanized + English Translation + Dịch Vietsub).

← Trượt sang hai bên để đọc/ Scrollable →

Hangul lyrics/ Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK tiếng Hàn

[블랙핑크 “BOOMBAYAH BLACKPINK Lyrics” 가사]

[Intro: Jennie, Lisa]

(Hot) BLACKPINK in your area
(Hot) BLACKPINK in your area
Been a bad girl, I know I am
And I’m so hot, I need a fan
I don’t want a boy, I need a man

[Verse 1: Jennie]

Click clack, bada bing, bada boom
문을 박차면 모두 날 바라봄
굳이 애써 노력 안 해도
모든 남자들은 코피가 팡팡팡
팡팡 파라파라 팡팡팡
지금 날 위한 축배를 짠짠짠
Hands up, 내 손엔 bottle full o’ Henny
네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jennie

[Refrain: Jisoo, Lisa]

춤추는 불빛은 날 감싸고 도네
Black to the Pink 어디서든 특별해 (Oh, yes)
쳐다 보든 말든 I wanna dance
Like 따라다라단딴, 따라다라단딴
뚜루룹바우, 오늘도 봐

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

좋아, 이 분위기가 좋아
좋아, 난 지금 네가 좋아
정말 반했어 오늘 밤
너와 춤추고 싶어

[Chorus: All]

붐바야
Yah yah yah 붐바야
Yah yah yah 붐바야
Yah yah yah yah
붐붐바, 붐붐바 (오빠!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (오빠!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah 붐붐바 붐바야

[Interlude: Rosé]

(Hot) BLACKPINK in your area

[Verse 2: Lisa]

Uh, 이제 달려야지 뭘 어떡해
난 철 없어 겁 없어 man
Middle finger up, F-U, pay me
90’s baby, I pump up the jam
달려봐 달려봐 오빠야 Lambo
오늘은 너와 나 젊음을 GAMBLE
감히 날 막지마 혹시나 누가 날 막아도
I’ma go, brrrr, Rambo

[Refrain: Jisoo, Jennie]

네 손이 내 허리를 감싸고 도네
Front to my back 내 몸매는 특별해 (Oh yes)
네 눈빛은 I know you wanna touch
Like touch, touch, to-to-touch
뚜루룹바우

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

좋아, 이 분위기가 좋아
좋아, 난 지금 네가 좋아
정말 멋있어 오늘 밤
너와 춤추고 싶어

[Chorus: All]

붐바야
Yah yah yah 붐바야
Yah yah yah 붐바야
Yah yah yah yah
붐붐바, 붐붐바 (오빠!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (오빠!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah 붐붐바 붐바야

[Outro: Rosé, Lisa]

오늘은 맨 정신 따윈 버리고
하늘을 넘어서 올라 갈 거야
끝을 모르게 빨리 달리고 싶어
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)
오늘은 맨 정신 따윈 버리고
하늘을 넘어서 올라 갈 거야
끝을 모르게 빨리 달리고 싶어
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)


the end!


Vietnamese Phonology/ Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK Phiên âm tiếng Việt

[Intro: Jennie, Lisa]

(Hot) BLACKPINK in your area
(Hot) BLACKPINK in your area
Been a bad girl, I know I am
And I’m so hot, I need a fan
I don’t want a boy, I need a man

[Verse 1: Jennie]

Click clack, bada bing, bada boom
Mu_nưl bác cha myon mô_đu nal ba_ra_bôm
Kư_di e_sơ nơ rư_ryo ang hae_do
Mô_dưn nam_ja_dưlưn ko_pi_ga pang pang pang
Pang pang pa_ra_pa_ra pang pang pang
Chi_kưm nal wi_han chưk_bê_ru chưn chan chan
Hands up, ne son_en bottle full o’ Henny
Ne_ga mal_ro_man dưt_dơn kyê ga na ya Jennie

[Refrain: Jisoo, Lisa]

Chum chu_nưn bul_bit_un nal kam_sơ_go do_ne
Black to the Pink o_di_sơ_dưn tưk_pyêl_he (Oh, yes)
Chyo_da po_dơn mar_dơn I wanna dance
Like ddạ_ra_ddạ_n_năm, ddạ_ra_ddạ_n_năm
Ttu_ru_rup_ba_u, o_nưl_do bwa

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Chơ_wa, i bun_wi_gi_ga chơ_wa
Chơ_wa, nan chi_kưm ne_ga chơ_wa
Chưng_ma rưn ha_sơ o_nưl bam
Nư_wa chum_chu_go shi_pư

[Chorus: All]

Bưm_ba_ya
Yah yah yah bưm_ba_ya
Yah yah yah bưm_ba_ya
Yah yah yah yah
Bưm_bưm_ba, bưm_bưm_ba (ô_ppa!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (ô_ppa!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah bưm_bưm_ba bưm_ba_ya

[Interlude: Rosé]

(Hot) BLACKPINK in your area
[Verse 2: Lisa]
Uh, i_je dal_lyo_ya_ji mul o_ddưk_hae
Nan chơl e_op_sơ gưp e_op_sơ man
Middle finger up, F-U, pay me
90’s baby, I pump up the jam
Dal_lyo_bwa dal_lyo_bwa o_ppa_ya Lambo
O_nưl_nưn ne_gwa na nưjưm_ưl GAMBLE
Gam_hi nal mak_ji_ma hok_shi_na nu_ga nal mak_a_do
I’ma go, brrrr, Rambo

[Refrain: Jisoo, Jennie]

Ne so_ni ne hư_ri_rưl kam_sơ_go do_ne
Front to my back ne mom_mê_nưn tưk_pyêl_he (Oh yes)
Ne nưn_bit_un I know you wanna touch
Like touch, touch, to-to-touch
Ttu_ru_rup_ba_u

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Chơ_wa, i bun_wi_gi_ga chơ_wa
Chơ_wa, nan chi_kưm ne_ga chơ_wa
Chưng_ma mưt_it_sơ o_nưl bam
Nư_wa chum_chu_go shi_pư

[Chorus: All]

Bưm_ba_ya
Yah yah yah bưm_ba_ya
Yah yah yah bưm_ba_ya
Yah yah yah yah
Bưm_bưm_ba, bưm_bưm_ba (ô_ppa!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (ô_ppa!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah bưm_bưm_ba bưm_ba_ya

[Outro: Rosé, Lisa]

O_nưl_nưn maen jeong_sưn dda_win bơ_tơ_bưn gưri_go
Ha_nưr_ưl nưm_o_so o_la gal gơ_ya
G_kưt_o mo_rư_gư ppal_li dal_li_go shi_pơ
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)
O_nưl_nưn maen jeong_sưn dda_win bơ_tơ_bưn gưri_go
Ha_nưr_ưl nưm_o_so o_la gal gơ_ya
G_kưt_o mo_rư_gư ppal_li dal_li_go shi_pơ
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)


the end!


Romanized lyrics/ Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK tiếng Latinh

[beullaegpingkeu “BOOMBAYAH BLACKPINK Lyrics” gasa]

[Intro: Jennie, Lisa]

(Hot) BLACKPINK in your area
(Hot) BLACKPINK in your area
Been a bad girl, I know I am
And I’m so hot, I need a fan
I don’t want a boy, I need a man

[Verse 1: Jennie]

Click-clack Badda bing badda boom
Muneul bakchamyeon modu nal barabom
Gudi aesseo noryeok an haedo
Modeun namjadeureun kopiga pangpangpang
Pangpang parapara pangpangpang
Jigeum nal wihan chukbaereul jjanjjanjjan
Hands up nae sonen bottle full o’ Henny
Nega malloman deuddeon gyaega naya Jennie

[Refrain: Jisoo, Lisa]

Chumchuneun bulbicheun nal gamssago done
Black to the pink eodiseodeun teukbyeolhae (Oh yes)
Chyeoda bodeun maldeun I wanna dance
Like ttaradaradanttan
Ttaradaradanttan, ttudurubbau

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Joha i bunwigiga joha
Joha nan jigeum nega joha
Jeongmal banhaesseo oneul bam
Neowa chumchugo sipeo

[Chorus: All]

Boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah yah
Boom-boom-ba, boom-boom-ba (Oppa!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (Oppa!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah, boom-boom-ba, boombayah

[Interlude: Rosé]

(Hot) BLACKPINK in your area

[Verse 2: Lisa]

Uh, ije dallyeoyaji mwol eotteokhae
Nan cheol eobseo geob eobseo Man
Middle finger up, F-U pay me
90’s baby, I pump up the jam
Dallyeobwa dallyeobwa oppaya Lambo
Oneuleun neowa na jeolmeumeul Gamble
Gamhi nal makjima hoksina nuga nal makado
I’mma go, brrrr, Rambo

[Refrain: Jisoo, Jennie]

Ne soni nae heorireul gamssago done
Front to my back Nae mommaeneun teukbyeolhae (Oh yes)
Ne nunbicheun I know you wanna touch
Like touch, touch, to-to-touch
Ttudurubbau

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Joha i bunwigiga joha
Joha nan jigeum nega joha
Jeongmal meosisseo oneul bam
Neowa chumchugo sipeo

[Chorus: All]

Boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah yah
Boom-boom-ba, boom-boom-ba (Oppa!)

[Post-Chorus: All]

Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (Oppa!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah, boom-boom-ba, boombayah

[Outro: Rosé, Lisa]

Oneuleun maen jeongsin ttawin beorigo
Haneuleul neomeoseo olla gal geoya
Kkeuteul moreuge ppalli dalligo sipeo
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)
Oneuleun maen jeongsin ttawin beorigo
Haneuleul neomeoseo olla gal geoya
Kkeuteul moreuge ppalli dalligo sipeo
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)


the end!


English lyrics/ Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK tiếng Anh

[BOOMBAYAH BLACKPINK Lyrics]

[Spoken: Jennie]

(Hot) BLACKPINK in your area
(Hot) BLACKPINK in your area

[Intro: Lisa]

Been a bad girl, I know I am
And I’m so hot, I need a fan
I don’t want a boy, I need a man

[Verse 1: Jennie]

Click-Clack, badda bing badda booom
All eyes on me when I bust down the door
Without even trying
All the guys get nosebleeds like pangpangpang
Pangpang, parapara, pangpangpang
Now everybody cheers for me, clink clink clink
Hands up! Holding a bottle full o’ Henny
The girl you’ve been hearing about, that’s me, Jennie

[Refrain: Jisoo & Lisa]

The dancing light surrounds me
Black to the pink, we’re special no matter what (Oh yes)
I don’t care if you stare, I wanna dance like
Ddaradara-danddan, ddaradara-danddan
Tudurubbau

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

Alright, I’m feeling this vibe
Alright, I like you at this moment
I’m head over heels
I wanna dance with you tonight

[Chorus: BLACKPINK]

BOOMBAYAH!
Yah yah yah BOOMBAYAH
Yah yah yah BOOMBAYAH
Yah yah yah yah
BOOM-BOOM-BA, BOOM-BOOM-BA (OPPA!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (OPPA!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah BOOM-BOOM-BA, BOOMBAYAH
[Spoken: Rosé]
(Hot) BLACKPINK in your area

[Verse 2: Lisa]

Now gotta step on it, what else can I do?
I’m young and fearless, man
Middle finger up, F-U pay me
90’s baby, I pump up the jam
Step on it, step on it, oppa-ya lambo
Today yours and mine, our youth’s a gamble
Don’t dare to stop me, if anyone gets in my way
I’ma go, brrrr, Rambo

[Refrain: Jisoo & Jennie]

Your hands wrap around my waist
Front to my back, my body’s one of a kind (Oh yes)
Your eyes say a lot, I know you wanna touch
Like touch, touch, to-to-touch
Tudurubbau

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

Alright, I’m feeling this vibe
Alright, I like you at this moment
I’m head over heels
I wanna dance with you tonight

[Chorus: BLACKPINK]

BOOMBAYAH!
Yah yah yah BOOMBAYAH
Yah yah yah BOOMBAYAH
Yah yah yah yah
BOOM-BOOM-BA, BOOM-BOOM-BA (OPPA!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (OPPA!)
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah BOOM-BOOM-BA, BOOMBAYAH

[Outro: Rosé & Lisa]

Today I’m going to let it all go
I’m going to go beyond the sky
I wanna go all out, as if there’s no end
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)
Today I’m going to let it all go
I’m going to go beyond the sky
I wanna go all out, as if there’s no end
Let’s go (Ooh-ooh)
Let’s go (Ooh-ooh)


the end!


Vietsub/ Lời bài hát BOOMBAYAH BLACKPINK tiếng Việt

[BOOMBAYAH BLACKPINK lyrics (Gây ấn tượng mạnh)]

[Introduction: Jennie, Lisa]

(Hot) BLACK PINK vang danh khắp khu vực này
(Hot) BLACK PINK trỗi dậy với đầy phấn khích
Nàng là cô gái tinh nghịch, biết tình tự mình
Và ánh sáng nồng nàn, cần chiếc quạt thổi mát
Không đổi trai tình, người đàn ông mới trong mơ

[Verse 1: Jennie]

Click clack, bada bing, bada boom
Chân bước đi, ánh mắt người đời đổ dồn về
Dù cố gắng hay không, người đàn ông cũng chảy máu
Pang Pang Para Para, thú vui thăng hoa
Cùng nâng chén, chúc mừng tôi ngay lúc này
Đôi tay giơ lên, chai Henny trong tay tôi
Jennie, tên được nhắc đến qua cách xa.

[Abbreviations: Jisoo, Lisa]

Đèn lung linh nhảy múa vũ đạo với tôi
Từ đen đến hồng, mỗi chút đều độc đáo (Ồ, vâng)
Nhìn hay không, tôi vẫn nhảy, tôi vẫn hát
Theo tôi, hòa theo nhịp, theo tôi bay cao
Turururubbau, hẹn gặp lại trong ngày hôm nay

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Đúng vậy, tận hưởng cảm giác này
Đúng vậy, tôi thích cảm giác của bạn
Đêm nay, tình yêu thật sự đang nồng cháy
Muốn khiêu vũ, cùng bạn một lần

[Chorus: All]

Boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah, boombayah
Ya ya ya ya
Boom-boom-ba, boom-boom-ba (anh trai!)

[Post-Chorus: All]

Đúng vậy, vâng yah, yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (Anh!)
Đúng vậy, vâng yah, yah yah yah, yah yah yah
Yah yah yah yah yah yah, boomba boombaya

[Interlude: Rosé]

(Hot) BLACK PINK vang danh khắp khu vực này

[Verse 2: Lisa]

Ồ, giờ tôi phải chạy, làm thế nào đây?
Chẳng khôn lớn, tôi không sợ đàn ông đâu
Ngón tay giữa cao, F-U, tiền là điều tôi cần
Yêu thời 90, tôi thêm vị vào mọi thứ
Chạy thôi, chạy thôi, oppa Lambo
Hôm nay, bạn và tôi vui vẻ đón tuổi trẻ
Không ai ngăn cản tôi, ngay cả khi có ai góp phần chắn đường
Tôi bước đi, brrrr, như Rambo

[Abbreviations: Jisoo, Jennie]

Tay anh vòng quanh eo tôi, cùng xoay tròn
Trước sau, cơ thể tôi đầy đặc biệt (Ồ vâng)
Bờ mắt anh, anh biết tôi khao khát
Chạm vào như chạm vào mơ, tay chạm
Turrubbau

[Pre-Chorus: Rosé, Jisoo]

Đúng vậy, tận hưởng cảm giác này
Đúng vậy, tôi thích cảm giác của bạn
Đêm nay, tình yêu thật sự đang nồng cháy
Muốn khiêu vũ, cùng bạn một lần

[Chorus: All]

Boombayah
Yah yah yah, boombayah
Yah yah yah, boombayah
Ya ya ya ya
Boom-boom-ba, boom-boom-ba (anh trai!)

[Post-Chorus: All]

Đúng vậy, vâng yah, yah yah yah, yah yah yah
Yah, yah yah, yah yah yah yah, yah yah yah (Anh!)
Đúng vậy, vâng yah, yah yah yah, yah yah yah
Yah yah yah yah yah yah, boomba boombaya

[Outro: Rosé, Lisa]

Bỏ đi hết mọi lo âu hôm nay
Bay lên cao bầu trời rộng mở
Chạy nhanh mà không phải nghĩ về điểm dừng
Chạy thôi (Ooh-ooh)
Chạy thôi (Ooh-ooh)
Bỏ đi hết mọi lo âu hôm nay
Bay lên cao bầu trời rộng mở
Chạy nhanh mà không phải nghĩ về điểm dừng
Chạy thôi (Ooh-ooh)
Chạy thôi (Ooh-ooh)


the end!Thông tin chi tiết nhóm nhạc BLACKPINK


BLACKPINKBLACKPINK


YG Entertainment YG Entertainment


Thông tin chi tiết các thành viên của BLACKPINK

← Trượt sang hai bên để xem/ Scrollable →

JennieJennie

JisooJisoo

LisaLisa

RoséRosé


Xem danh sách phát video đã subtitle lyrics trên Youtube: Lời bài hát nhạc Hàn Quốc


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x