09/12/2023

Lời bài hát “Dionysus” – BTS – Lyrics

Lời bài hát “Dionysus” – BTS (lyrics Hangul + Phiên âm Tiếng Việt + Romanized + English + Dịch Tiếng Việt).

Xem thêm: 

Các bài hát của BTS

Các nhóm nhạc của Big Hit Music
HangulPhiên âmRomanizedEnglishViệt
쭉 들이켜
술잔 (sippin’) 팔짱 (tippin’)
한 입
티르소스 (grippin’) 포도 (eatin’)
쭉 들이켜
분위기 (keep it) D style (rip it)
한 입
여기 (kill it) let’s steal it
The illest
그냥 취해 마치 디오니소스
한 손에 술잔, 다른 손에 든 티르소스
투명한 크리스탈 잔 속 찰랑이는 예술
예술도 술이지 뭐, 마시면 취해 fool
You dunno you dunno you dunno what to do with
내가 보여줄게 난 전혀 다른 걸 추진
아이비와 거친 나무로 된 mic
절대 단 한 숨에 나오는 소리 따윈 없다

해가 뜰 때까지 where the party at
잠이 들 때까지 where the party at
[제이홉/정국] Sing it 불러 다시
[제이홉/정국] Drink it 마셔 다시
우린 두 번 태어나지

쭉 들이켜 (창작의 고통)
한 입 (시대의 호통)
쭉 들이켜 (나와의 소통)
한 입 (Okay now I’m ready fo sho)

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)
티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)
분위기 (keep it), D style (rip it)
[슈가/뷔] 여기 (kill it) let’s steal it
[슈가/뷔] The illest

난 지금 세상의 문 앞에 있어
무대에 오를 때 들리는 환호성
Can’t you see my stacked broken thyrsus
이제 난 다시 태어나네 비로소

When the night comes mumble mumble mumble
When the night comes tumble tumble tumble
Studio를 채운 저음 저음 저음
Bass drum goes like 덤덤덤

해가 뜰 때까지 where the party at
잠이 들 때까지 where the party at
[랩몬스터/지민] Sing it 불러 다시
[랩몬스터/지민] Drink it 마셔 다시
우린 두 번 태어나지

쭉 들이켜 (창작의 고통)
한 입 (시대의 호통)
쭉 들이켜 (나와의 소통)
한 입 (Okay now I’m ready fo sho)

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야

우리가 떴다 하면 전세계
어디든지 stadium party ay
Kpop 아이돌로 태어나 다시 환생한 artist
다시 환생한 artist 다시 환생한 artist
내가 아이돌이든 예술가이든
뭐가 중요해 짠해
예술도 이 정도면 과음이지 과음 yeah
새 기록은 자신과 싸움이지 싸움 yeah
축배를 들어올리고 one shot
허나 난 여전히 목말라
What

Are you ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on!

[지민/정국] 다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
[지민/정국] 다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
예술에 취해 불러 옹헤야

다 마셔 마셔 마셔 마셔 내 술잔 ay
다 빠져 빠져 빠져 미친 예술가에
한 잔 (one shot) 두 잔 (two shots)
꽹과리 치며 불러 옹헤야

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)
티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)
분위기 (keep it), D style (rip it)
[랩몬스터/뷔] 여기 (kill it) let’s steal it
[랩몬스터/뷔] The illest

술잔 (sippin’), 팔짱 (tippin’)
티르소스 (grippin’), 포도 (eatin’)
분위기 (keep it), D style (rip it)
[제이홉/뷔] 여기 (kill it) let’s steal it
[제이홉/뷔] The illest
juk đư ri gô
sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
juk đư ri gô
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest

gưn yang chuy hê ma chi đi ô ni sô sư
han sô nê sul jan đa rưn sô nê đưn ti rư sô sư
tưm yông han kư ri sư tal jan sôk cha lan gi nư yê sưl
yê sưl đô sư ri ji mô ma shim yôn chuy hê Fool
You dunno you dunno you dunno what to do with
nê ga bô yô jul gê nan jôn hô đa rưn gôl chu jin
ai bi wa gô chin na mu rô đuên mic
jôl đê đan han su mê na ô nưn sô ri ta win ôp ta

hê ga tưl tê ka ji where the party at
ja mi đưl tê ka ji where the party at
Sing it bu lô đa shi
Drink it ma sô đa shi
u rin đu bôn tê ô na ji

juk đư ri gô (chang ja gê gô tông)
han ip (shi đê yê hô tông)
juk đư ri gô (na wa yê sô tông)
han ip (Okay now I’m ready for sho)

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest

nan ji gưm sê sang ê min a pê i sô
mu đê ê ô rưl tê đư li nưn hoa nô sông
Can’t you see my stacked broken thyrsus
i jê nan đa shi te ô na nê bi rô sô

When the night comet mumble mumble mumble
When the night comet tumble tumble tumble
Studio rưl cha ưn jo-ưm jo-ưm jo-ưm
Bass drum goes like đom-đom-đom

hê ga tưl tê ka ji where the party at
ja mi đưl tê ka ji where the party at
Sing it bu lô đa shi
Drink it ma sô đa shi
u rin đu bôn tê ô na ji

juk đư ri gô (chang ja gê gô tông)
han ip (shi đê yê hô tông)
juk đư ri gô (na wa yê sô tông)
han ip (Okay now I’m ready for sho)

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl gê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

u ri ga tô ta ha myon jôn sê gê ô đi đưn ji stadium party ay
Kpop idol lô tê ô na đa shi hoan sêng han Artist
đa shi hoan sêng han Artist đa shi hoan sêng han Artist
nê ga idol ri đưn yê sưl ga i đưn mô ga jun gô gê ja nê
yê sưl đô i jông đô myon goa ư mi ji goa ưm yeah
sê gi rô gưn ja shin goa sa um mi ji sa ưm yeah
chuk bê rưl đư rô ô li gô One shot
hô na nan yô jô ni mông ma la
What

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
yê su rê chuy hê bu lô ong hê ya

đa ma sô ma sô ma sô ma sô nê sul jan ay
đa pa jô pa jô pa jô mi chin yê sưl ga ê
han jan (one shot) đu jan (two shot)
wêng wa ri chi mô bu lô ong hê ya

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest

sul jan (shippin’) pal jang (tippin’)
ti rư sô sư (grippin’) pô đô (eatin’)
bun wi gi (keep it) D style (rip it)
yô gi (kill it) let’s steal it
The illest
jjuk deurikyeo
suljan (sippin’) paljjang (tippin’)
han ip
tireusoseu (grippin’) podo (eatin’)
jjuk deurikyeo
bunwigi (keep it) D style (rip it)
han ip
yeogi (kill it) let’s steal it
The illest
geunyang chwihae machi dionisoseu
han sone suljan, dareun sone deun tireusoseu
tumyeonghan keuriseutal jan sok challangineun yesul
yesuldo suriji mweo, mashimyeon chwihae fool
You dunno you dunno you dunno what to do with
naega boyeojulge nan jeonhyeo dareun geol chujin
aibiwa geochin namuro doen mic
jeoldae dan han sume naoneun sori ttawin eobtta

haega tteul ttaekkaji where the party at
jami deul ttaekkaji where the party at
[J-Hope/Jungkook] Sing it bulleo dashi
[J-Hope/Jungkook] Drink it mashyeo dashi
urin du beon taeeonaji

jjuk deurikyeo (changjage gotong)
han ip (shidaeye hotong)
jjuk deurikyeo (nawaye sotong)
han ip (Okay now I’m ready fo sho)

da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
yesure chwihae bulleo ongheya

da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
kkwaenggwari chimyeo bulleo ongheya

suljan (sippin’), paljjang (tippin’)
tireusoseu (grippin’), podo (eatin’)
bunwigi (keep it), D style (rip it)
[Suga/V] yeogi (kill it) let’s steal it
[Suga/V] The illest

nan jigeum sesange mun ape isseo
mudaee oreul ttae deullineun hwanhoseong
Can’t you see my stacked broken thyrsus
ije nan dashi taeeonane biroso

When the night comes mumble mumble mumble
When the night comes tumble tumble tumble
Studioreul chaeun jeoeum jeoeum jeoeum
Bass drum goes like deomdeomdeom

haega tteul ttaekkaji where the party at
jami deul ttaekkaji where the party at
[RM/Jimin] Sing it bulleo dashi
[RM/Jimin] Drink it mashyeo dashi
urin du beon taeeonaji

jjuk deurikyeo (changjage gotong)
han ip (shidaeye hotong)
jjuk deurikyeo (nawaye sotong)
han ip (Okay now I’m ready fo sho)

da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
yesure chwihae bulleo ongheya

da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
kkwaenggwari chimyeo bulleo ongheya

uriga tteotta hamyeon jeonsegye
seodideunji stadium party ay
Kpop aidollo taeeona dashi hwansaenghan artist
dashi hwansaenghan artist dashi hwansaenghan artist
naega aidorideun yesulgaideun
mweoga jungyohae jjanhae
yesuldo i jeongdomyeon gwaeumiji gwaeum yeah
sae girogeun jashingwa ssaumiji ssaum yeah
chukbaereul deureoolligo one shot
heona nan yeojeonhi mongmalla
What

Are you ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on!

[Jimin/Jungkook] da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
[Jimin/Jungkook] da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
yesure chwihae bulleo ongheya

da mashyeo mashyeo mashyeo mashyeo nae suljan ay
da ppajyeo ppajyeo ppajyeo michin yesulgae
han jan (one shot) du jan (two shot)
kkwaenggwari chimyeo bulleo ongheya

suljan (sippin’), paljjang (tippin’)
tireusoseu (grippin’), podo (eatin’)
bunwigi (keep it), D style (rip it)
[RM/V] yeogi (kill it) let’s steal it
[RM/V] The illest

suljan (sippin’), paljjang (tippin’)
tireusoseu (grippin’), podo (eatin’)
bunwigi (keep it), D style (rip it)
[J-Hope/V] yeogi (kill it) let’s steal it
[J-Hope/V] The illest
Drink up
Drink (sippin’), arm (tippin’)
One gulp
Thyrsus (grippin’), grape (eatin’)
Drink up
Mood (keep it) D style (rip it)
One gulp
Here (kill it) let’s steal it
The illest
Just get drunk like Dionysus
Drink in one hand, thyrsus in the other
In the clear crystal glass, art swirls around
Art is alcohol, you drink it, you get drunk, fool
You dunno you dunno you dunno what to do with
I’ll show you, I go for something completely different
A mic made with ivy and rough wood
There’s no sound that comes out at one try

Till the sun rises, where the party at
Till we fall asleep, where the party at
Sing it, sing it again
Drink it, drink it again
We’re born again

Drink up (to the pain of creation)
One gulp (to the shouts of the generation)
Drink up (to communicating with me)
One gulp (Okay now I’m ready fo sho)

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Drunk with the arts, singing

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Clang the brass, singing

Drink (sippin’), arm (tippin’)
Thyrsus (grippin’), grape (eatin’)
Mood (keep it) D style (rip it)
Here (kill it) let’s steal it
The illest

I’m in front of the door to the world
I hear the shouts when I get on stage
Can’t you see my stacked broken thyrsus
Now I’m being born again

When the night comes mumble mumble mumble
When the night comes tumble tumble tumble
The low notes fill up the studio
Bass drum goes like dum dum dum

Till the sun rises, where the party at
Till we fall asleep, where the party at
Sing it, sing it again
Drink it, drink it again
We’re born again

Drink up (to the pain of creation)
One gulp (to the shouts of the generation)
Drink up (to communicating with me)
One gulp (Okay now I’m ready fo sho)

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Drunk with the arts, singing

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Clang the brass, singing

When we arrive, wherever it is in the world
It’s a stadium party ay
Born as a kpop idol, reborn as an artist
Reborn as an artist, reborn as an artist
What’s so important whether I’m an idol or an artist
Let’s cheers
Art, at this rate, is excessive drinking yeah
Setting a new record is a fight against yourself yeah
Raise your glasses, one shot
But I’m still thirsty
What

Are you ready for this?
Are you ready to get hyped up?
Come on!

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Drunk with the arts, singing

Drink it all, drink it all, drink it all up
Everyone fall, fall, fall into this crazy artist
One drink (one shot) two drinks (two shots)
Clang the brass, singing

Drink (sippin’), arm (tippin’)
Thyrsus (grippin’), grape (eatin’)
Mood (keep it) D style (rip it)
Here (kill it) let’s steal it
The illest

Drink (sippin’), arm (tippin’)
Thyrsus (grippin’), grape (eatin’)
Mood (keep it) D style (rip it)
Here (kill it) let’s steal it
The illest
Vietsub by MayRyan
Uống đi Cạn ly (Nhấm nháp một ngụm ) Khoác lấy tay nhau (Uống hết mình) (Uống đi)
Tiresus (Nắm lấy) Nho xanh (Ăn nó) (Uống đi!)
Uống tiếp đi Bầu không khí này ( Giữ lấy nó) Phong cách D (RIP nó) (Uống tiếp nào)
Ngay tại đây (Giết nó) Hãy cướp lấy sự phiền toái ấy đi
Giống như chúng ta đang say Dionysus Một tay cạn ly tay khác thì là Tiresus
Một kiệt tác lấp lánh trong thứ tinh thể trong suốt
Mặc dù nó là một kiệt tác nhưng cũng chỉ là một loại rượu, mày sẽ say khi mày uống phải nó
Mày không biết mày không rõ mày cũng chẳng hay nên làm gì
Tao sẽ cho mày thấy sự chuyển động khác biệt từ tao, dây leo và thân cây sần sùi gì cũng đều trở thành mic
Chắc chắn trong một hơi thở sâu, không có gì để làm với những âm thanh thoát ra ngoài
Cho tới khi mặt trời mọc lên, bữa tiệc đó ở đâu? Cho tới khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, bữa tiệc đó ở nơi nào?
Hát lên hát thêm đi, Uống nữa uống nữa nào
Hãy tái sinh nào
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Hình phạt của sự sáng tạo)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Hình phạt của thế hệ này)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Hệ quả xã hội)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm tiếp (Okay giờ tôi đã sẵn sàng, fo sho)
Uống đi uống tiếp uống nữa uống hết tất cả rượu của mày đi (ayy),
Say đi, say khướt, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Chìm trong cơn say của nghệ thuật, hát lên Ongheya
Uống đi uống tiếp uống nữa uống hết tất cả rượu của mày đi (ayy),
Say đi, say khướt, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Đánh vào gông và hát lên Ongheyaa
Uống đi Cạn ly (Nhấm nháp một ngụm ) Khoác lấy tay nhau (Uống hết mình) (Uống đi)
Bầu không khí này ( Giữ lấy nó) D Style (RIP nó) Hãy cướp lấy sự phiền toái ấy đi
Tao đang đối diện với ngưỡng cửa của thế giới đây, khi mà tao bước chân lên sân khấu
Mày có thể thấy mọi loại mật ngọt đều đổ chồng về phía tao chứ?
Tao hồi sinh ngay giờ khắc này đây
Khi màn đêm buông xuống... (Lầm bầm, xì xào, lầm bầm)
Khi màn đêm kéo tới... (rộn ràng, nháo nhác, xáo trộn)
Mọi loại thanh trầm lấp đầy khán phòng này
Nhịp trống dần tựa 'dom dom dom'
Cho tới khi mặt trời mọc lên, bữa tiệc đó ở đâu? Cho tới khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, bữa tiệc đó ở nơi nào?
Hát lên hát thêm đi, Uống nữa uống nữa nào
Tái sinh đi nào
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Hình phạt của sự sáng tạo)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Nỗi đau của thế hệ này)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm nữa (Hệ quả xã hội)
Uống đi, Một ngụm, Uống nào, Một ngụm tiếp (Okay giờ tôi đã sẵn sàng, fo sho)
Uống đi uống tiếp uống nữa uống hết tất cả rượu của mày đi (ayy)
Say đi, say khướt, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Chìm trong cơn say nghệ thuật, hát lên nào Ongheya
Uống đi uống tiếp uống nữa, nốc hết rượu của mày đi (ayy)
Say đi, say nữa, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Đập gông và hô lên Ongheyaa
Bất cứ nơi nào mà bọn tao hiện diện, sẽ chẳng có khi là lạ khi mọi sân vận động thế giới đều thành nơi tiệc tùng, ay
Sinh ra như một thần tượng K-pop, được ủy thác như một nghệ sĩ
được ủy thác như một nghệ sĩ, được ủy thác như một nghệ sĩ
Dù cho có là thần tượng hay nghệ sĩ thì cũng đâu là gì, ăn mừng thôi nào
Dù nếu đó chỉ là 1 tác phẩm, thì cũng đủ độ xứng với một loại rượu nặng, một chất kích thích, yeah. Mày tự tranh đấu với chính mình để xác lập kỉ lục mới yeah
Hồi tưởng về từng lời chào thuở đầu, anh mày đây vẫn còn đầy tham vọng như lúc ấy... What?
Uống đi uống tiếp uống nữa, nốc hết rượu của mày đi (ayy)
Say đi, say nữa, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Chìm trong cơn say nghệ thuật, hát lên nào Ongheya
Uống đi uống tiếp uống nữa uống hết tất cả rượu mày có đi (ayy)
Say đi, say khướt, uống tới say mèm đi hỡi người nghệ sĩ nổi loạn
một phát, hai phát ( một phát) (hai phát)
Đập gông và hô lên Ongheyaa
Uống đi Cạn ly (Nhấp một ngụm ) Cùng khoác tay nhau (Uống hết mình nào) Tiresus (Nắm lấy) Nho xanh (Ăn thôi) (Uống đi!)
Bầu không khí này ( Giữ lấy! ) D Style (Giết nó) Hãy cướp lấy sự phiền toái ấy đi.
Cùng cạn ly (Nhấp một ngụm ) Cùng khoác tay nhau (Uống hết mình nào) Tiresus (Nắm lấy) Nho xanh (Ăn thôi) (Uống đi!)
Bầu không khí này ( Nắm lấy! ) D Style (Giết nó) Hãy cướp lấy sự phiền toái ấy đi.

Đóng góp bản dịch mới cho Tienghanonline.com

[contact-form-7 id=”730″ title=”Đóng góp bản dịch”]


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x