Lời bài hát War of Hormone – BTS Lyrics

Lời bài hát War of Hormone – BTS Lyrics
(Tiếng Hàn + Phiên âm Tiếng Việt + Latinh + Dịch Tiếng Anh + Dịch Tiếng Việt).

Hangul/ Tiếng Hàn
[Intro: Jung Kook, RM]
누구 때문에?
여자 때문에
누구 때문에?
호르몬 때문에
누구 때문에?
[Verse 1: RM]
존재해 줘서 (참) 감사해
전화 좀 해줘 내가 (함) 밥 살게
아 요즘 미친 미친 거 같아 기침, 기침
하게 만드는 여자들 옷차림 다 비침, 비침
Very much, thank you! 내 시력을 올려줘
자연라식, 돈 들일 필요 없어
I’ll be in panic, I’ll be a fan
And I’ll be a man of you, you, you, you, babe
[Verse 2: Jung Kook]
자꾸만 눈이 돌아가네 여자들의 배, yup
여자들은 방정식 우리 남자들은 해, yup
땀 삘삘 괜히 빌빌대게 돼
더 많이 좀 신어줘 하이힐힐
나도 열여덟 알 건 다 알어
여자가 세계 최고란 것 말이여
Yes, I’m a bad boy, so I like bad girl
일루 와봐 baby 우린 잘 될 걸
[Chorus: V, RM, Jung Kook, Jimin]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you, girl, right now
내 껀 아니라지만 넌 최고
니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸
네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워
[Post-Chorus: Jung Kook, V, Jin]
여자는 최고의
선물이야 선물이야
진짜 내 소원은
너뿐이야 너뿐이야
(Everybody say)
난 너라면, I’m okay
Oh, 자제가 안돼 매일
앞태도 최고 뒤태도 최고
머리부터 발끝까지 최고 최고
[Refrain: All, Jung Kook, V]
La, la, la, la, la, la, la
앞태도 최고 뒤태도 최
La, la, la, la, la, la, la
머리부터 발끝까지 최고 최고
La, la, la, la, la, la, la
앞태도 최고 뒤태도 최고
La, la, la, la, la, la, la
걸음걸이 하나까지 최고 최고
[Verse 3: SUGA]
어림 반푼어치 없지 한두 번씩
놀다 헤어질 여자들에겐 관심 없지
근데 널 보며 배워 body 건축학개론
묵직하게 증가하는 나의 테스토스테론
호르몬과의 싸움 이겨낸 다음
연구해 너란 존재는 반칙이야 파울
미적 기준이 바다면 넌 좀 심해 그 자체
국가 차원에서 관리해야 될 미형 문화재
[Verse 4: j-hope]
그녀 머리 바디 허리 다리 말 못하는 범위까지
관심 없단 말이 남자로선 많이 어이상실
작은 제스쳐 하나에도 뻑이 가지
Girl 니 유혹에 밤마다 지켜 내 컴퓨터 자리
그녀를 위한 lady first
여잔 차가운 빙산? Let it go
날 미치게 하는 female 날 자극하지 매일
오늘도 호르몬과의 싸움 후 내 여드름을 째
[Chorus: Jin, RM, Jung Kook, Jimin]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you, girl, right now
내 껀 아니라지만 넌 최고
니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸
네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워
[Post-Chorus: Jung Kook, V, Jin]
여자는 최고의
선물이야 선물이야
진짜 내 소원은
너뿐이야 너뿐이야
(Everybody say)
난 너라면, I’m okay
Oh, 자제가 안돼 매일
앞태도 최고 뒤태도 최고
머리부터 발끝까지 최고 최고
[Bridge: Jung Kook, RM, j-hope, SUGA, All]
(누구 때문에?) 여자 때문에
(누구 때문에?) 호르몬 때문에
(누구 때문에?) 남자기 때문에
(남자기 때문에?) 여자 때문에
(누구 때문에?) 여자 때문에
(누구 때문에?) 호르몬 때문에
(누구 때문에?) 남자기 때문에
(남자기 때문에?) 여자 때문에
[Post-Chorus: Jung Kook, V, Jin]
내 껀 아니라지만 넌 최고
니 앞에서 배배 꼬이는 내 몸
네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워
여자는 최고의
선물이야 선물이야
진짜 내 소원은
너뿐이야 너뿐이야
(Everybody say)
난 너라면, I’m okay
Oh, 자제가 안돼 매일
앞태도 최고 뒤태도 최고
머리부터 발끝까지 최고 최고
[Outro: All, Jung Kook, V]
La, la, la, la, la, la, la, la, la
앞태도 최고 뒤태도 최고
La, la, la, la, la, la, la, la, la
머리부터 발끝까지 최고 최고
La, la, la, la, la, la, la, la, la
앞태도 최고 뒤태도 최고
La, la, la, la, la, la, la, la, la
걸음걸이 하나까지 최고 최고


the end!


Vietnamese Phonology/ Phiên âm Tiếng Việt
Jôn je he
juơ so
(cham) gam sa he
Jon hoa jôm he juơ
ne ga
(ham) bap sal gêA yô jưm mi chin
mi chin go ga tha gi chim
gi chim ha gê man tư nưn
yo ja tưl ôt cha rim
Ta bi chim bi chim
(Vê-ri-ma-chuy)
Thank you!
Ne si ryo gưl ôl lyo juơ
(Ja yol la sik)
Tôn tư ril phi ryô op so
I’ll be in panic I’ll be a fan
And I’ll be a man of
you you you you babe

Ja kku man nu ni tô ra ga nê
yo ja tư rê be (Yup)
Yo ja tư rưn bang jong sik
u ri nam ja tư rưn he (Yup)
Ttam
ppil ppil
koe ni
bil bil
te gê toe to ma ni jôm
si no juơ ha-i-hil hil

Na tô yo ryo top al gon ta al o
Yo ja ga
sê gyê chuê gô ran got ma ri yo
Yes I’m a bad boy so i like bad girl
il lu woa boa baby u rin jal tuêl gol

Hello hello
what!
Hello hello
what!
Tell me what you want right now

Hello hello
what!
Hello hello
what!
Imma give it to you girl right now

Ne kkon a ni ra ji man non chuê gô
Ni a phê so be be kkô i nưn ne môm
Nê gê ta ga so gô sip ji man
no mu sim ha gê a rưm ta wuơ

Yo ja nưn chuê gô ê
Son mu ri ya son mu ri ya
Jin jja ne sô wuơ nưn
No ppu ni ya no ppu ni ya

Nan no ra myon I’m ok
Oh Ja jê ga an đoe me il

Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô
Mo ri bu tho bal kkưt kka ji
chuê gô chuê gô

La la la la la la la la la
Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô

La la la la la la la la la
Mo ri bu tho bal kkưt kka ji
chuê gô chuê gô

La la la la la la la la la
Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô

La la la la la la la la la
Go rưm go ri ha na kka ji
chuê gô chuê gô

O rim ban phu no chi
op ji han tu bon ssik
Nôl ta hê o jil
yo ja tư rê gên goan sim op ji
Gưn tê nol bô myo be wuơ
body gon chu khak ke rôn
Muk ji kha gê jưng ga ha nưn
na ê Testosterone

Hô-rư-môn goa ê ssa um
i gyo nen ta ưm
Yon gu he no ran jôn je nưn
Ban chi gi ya pha ul
Mi jok ki ju ni ba ta myon
Non jôm sim he kư ja chê
Guk ka cha wuơ nê so
Goal li he ya tuêl mi hyong mun hoa je

Kư nyang mo ri ba ti ho ri ta ri
Mal mô tha nưn bo muy kka ji
Koan sim op tan ma ri
nam ja rô son ma ni o i sang sil

Ja gưn jê sư chyo
ha na ê tô ppo gi ka ji
Girl ni yu hô gê bam ma ta ji khyo
Ne Computer ja ri

Kư nyo rưl wuy han
lady first
Yo jan cha ga un bing san
Let it go

Nal ma chi gê ha nưn female
nal ja gư kha ji me il
Ô nưl tô Hô-rư-môn goa ê ssa um
hu ne yo tư rư mưl jje

Hello hello
what!
Hello hello
what!
Tell me what you want right now

Hello hello
what!
Hello hello
what!
Imma give it to you girl right now

Ne kkon a ni ra ji man non chuê gô
Ni a phê so be be kkô i nưn ne môm
Nê gê ta ga so gô sip ji man
no mu sim ha gê a rưm ta wuơ

Yo ja nưn chuê gô ê
Son mu ri ya son mu ri ya
Jin jja ne sô wuơ nưn
No ppu ni ya no ppu ni ya

Nan no ra myon I’m ok
Oh ja jê ga an toe me il

Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô
Mo ri bu tho bal kkưt kka ji
chuê gô chuê gô

(Nu gu tte mu nê)
Yo ja tte mu nê

(Nu gu tte mu nê)
Hô-rư-môn tte mu nê

(Nu gu tte mu nê)
Nam ja gi tte mu nê

(Nam ja gi tte mu nê)
Yo ja tte mu nê

Nu gu tte mu nê
Yo ja tte mu nê

Nu gu tte mu nê
Hô-rư-môn tte mu nê

Nu gu tte mu nê
Nam ja gi tte mu nê

Nam ja gi tte mu nê
Yo ja tte mu nê

Yo ja nưn chuê gô ê
Son mu ri ya son mu ri ya
Jin jja ne sô wuơ nưn
No ppu ni ya no ppu ni ya

Nan no ra myon I’m ok
Oh ja jê ga an toe me il

Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô
Mo ri bu tho bal kkưt kka ji
chuê gô chuê gô

La la la la la la la la la
Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô

La la la la la la la la la
Mo ri bu tho bal kkưt kka ji
chuê gô chuê gô

La la la la la la la la la
Ap the tô chuê gô
tuy the tô chuê gô

La la la la la la la la la
Go rưm go ri ha na kka ji
chuê gô chuê gô


the end!


Romanized/ Latinh
[Intro: Jung Kook, RM]
Nugu ttaemune?
Yeoja ttaemune
Nugu ttaemune?
Horeumon ttaemune
Nugu ttaemune?
[Verse 1: RM, Jung Kook]
Jonjaehae jwoseo (cham) Gamsahae
Jeonhwa jom haejwo naega (ham) bap salge
Ah yojeum michin michin geo gata gichim gichim
Hage mandeuneun yeojadeul otcharim da bichim bichim
(Berimachwi) Ttaengkyu! Nae siryeogeul ollyeojwo
(Jayeollasik) Don deuril pillyo eobseo
I’ll be in panic I’ll be a fan
And I’ll be a man of you, you, you, you, babe
Jakkuman nuni doragane yeojadeurui bae (Yup)
Yeojadeureun bangjeongsik uri namjadeureun hae (Yup)
Ttam ppilppil gwaenhi bilbildaege dwae
Deo manhi jom sineojwo haihilhil
Nado yeollyeodeorp al geon da areo
Yeojaga segye choegoran geot mariyeo
Yes I’m a bad boy so I like bad girl
Illu wabwa Baby urin jal doel geol
[Refrain: V, RM]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you girl right now
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jin]
Nae kkeon anirajiman neon choego
Ni apeseo baebae kkoineun nae mom
(Nege dagaseogo sipjiman neomu simhage areumdawo)
[Chorus: Jung Kook, V, Jin]
Yeojaneun choegoui
Seonmuriya seonmuriya
Jinjja nae sowoneun
(Neoppuniya neoppuniya)
Nan neoramyeon I’m OK
Oh jajega andwae maeil
Aptaedo choego dwitaedo choego
Meoributeo balkkeutkkaji choego choego
[Post-Chorus: All, Jung Kook, V]
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Aptaedo choego dwitaedo choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Meoributeo balkkeutkkaji choego choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Aptaedo choego dwitaedo choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Georeumgeori hanakkaji choego choego
[Verse 2: SUGA, j-hope]
Eorim banpuneochi eobtji handu beonssik
Nolda heeojil yeojadeuregen gwansim eobtji
Geunde neol bomyeo baewo body geonchukhakgaeron
Mukjikhage jeunggahaneun naui teseutoseuteron
Horeumongwaui ssaum igyeonaen daeum
Yeonguhae neoran jonjaeneun
Banchigiya paul mijeok gijuni badamyeon
Neon jom simhae geu jache gukga chawoneseo
Gwallihaeya doel mihyeong munhwajae
Geunyeo meori badi heori dari
Mal motaneun beomwikkaji
Gwansim eopdan mari namjaroseon manhi eoisangsil
Jageun jeseuchyeo hanaedo ppeogi gaji
Girl ni yuhoge bammada jikyeo
Nae keompyuteo jari
Geunyeoreul wihan Lady First
Yeojan chagaun bingsan? Let it go
Nal michige haneun female nal jageukhaji maeil
Oneuldo horeumongwaui ssaum hu
Nae yeodeureumeul jjae
[Refrain: Jin, RM, Jung Kook, Jimin]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you girl right now
[Pre-Chorus: Jung Kook, Jimin]
Nae kkeon anirajiman neon choego
Ni apeseo baebae kkoineun nae mom
(Nege dagaseogo sipjiman neomu simhage areumdawo)
[Chorus: Jung Kook, V, Jin]
Yeojaneun choegoui
Seonmuriya seonmuriya
Jinjja nae sowoneun
(Neoppuniya neoppuniya)
Nan neoramyeon I’m OK
Oh jajega andwae maeil
Aptaedo choego dwitaedo choego
Meoributeo balkkeutkkaji choego choego
[Bridge: Jung Kook, RM, j-hope, SUGA, All]
Nugu ttaemune?
Yeoja ttaemune
Nugu ttaemune?
Horeumon ttaemune
Nugu ttaemune?
Namjagi ttaemune
Namjagi ttaemune?
Yeoja ttaemune
Nugu ttaemune?
Yeoja ttaemune
Nugu ttaemune?
Horeumon ttaemune
Nugu ttaemune?
Namjagi ttaemune
Namjagi ttaemune?
Yeoja ttaemune
[Chorus: Jung Kook, V, Jin]
Yeojaneun choegoui
Seonmuriya seonmuriya
Jinjja nae sowoneun
Neoppuniya neoppuniya
Nan neoramyeon I’m OK
Oh jajega andwae maeil
Ap taedo choego dwitaedo choego
Meoributeo balkkeutkkaji choego choego
[Post-Chorus: All, Jung Kook, V]
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Ap taedo choego dwi taedo choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Meoributeo balkkeutkkaji choego choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Ap taedo choego dwi taedo choego
(La-la, la-la-la-la-la, la-la)
Georeumgeori hanakkaji choego choego


the end!


Translate to English/ Dịch sang Tiếng Anh
[Intro]
Because of who?
Because of women
Because of who?
Hormones
Because of who?
[Verse 1: RM]
Thank you for your existence
Please call me so that I can buy you dinner
I’m crazy crazy these days, cough cough
Girls, you make me cough, your clothes, they’re see-through, see-through
(Very much) thank you! You make me see everything clear
(Natural LASIK) I don’t need to pay for it
I’ll be in panic, I’ll be a fan
And I’ll be a man of you you you you babe
[Verse 2: Jung Kook]
It keeps catching my eyes, girls’ tummies, yup
Girls are equations and we solve it, yup
I drip with sweat and don’t know what to do
Please wear more high heels, heels
I’m 18, I know all that stuff
That girls are the best creatures in the world
Yes, I’m a bad boy, so I like bad girl
Come on baby, we are meant to be
[Chorus: V, RM, Jung Kook, Jimin]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you, girl, right now
You are not mine but I know you are perfect
In front of you, I don’t even know where to look
I want to get closer to you but you are just too beautiful
[Post-Chorus: Jungk Kook, V, Jin]
Girls are the best
Presents, presents
What I’m really wishing for is
Just you, just you
(Everybody say)
If that’s you, I’m ok
Oh I can’t handle this
You look perfect in every direction
From head to toe, perfect, perfect
[Refrain: All, Jung Kook, V]
La, la, la, la, la, la, la
Perfect from the front, perfect from the back
La, la, la, la, la, la, la
From head to toe, perfect, perfect
La, la, la, la, la, la, la
Perfect from the front, perfect from the back
La, la, la, la, la, la, la
Even the way they walk, it’s perfect perfect
[Verse 3: SUGA]
No way, not only for once or twice
I’m not interested in that short time period relationship
But I learn body Architecture 101 from you
My testosterone goes up heavily
After conquering at a fight with my hormone
I studied you and found out you were against the rules, foul
If the standards for beauty can be compared with the depth of the sea, you are the deep sea
You are the beautiful cultural heritage and should be conserved by government
[Verse 4: j-hope]
From her head, body, waist, legs to where I cannot really say
As a man, I cannot understand if someone says he’s not interested
Even a small gesture blows my mind
Girl, I keep my place in front of my computer every night because you are luring me
Lady’s first for my lady
Girls are the frozen icebergs? Let it go
Female, it’s madness. It excites me everyday
I squeeze my pimple after this hormone war as part of my daily routine
[Chorus: Jin, RM, Jung Kook, Jimin]
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
Tell me what you want right now
Hello, hello (What?)
Hello, hello (What?)
I’ma give it to you, girl, right now
You are not mine but I know you are perfect
In front of you, I don’t even know where to look
I want to get closer to you but you are just too beautiful
[Post-Chorus: Jung Kook, V, Jin]
Girls are the best
Presents, presents
What I’m really wishing for is
Just you, just you
(Everybody say)
If that’s you, I’m ok
Oh I can’t handle this
You look perfect in every direction
From head to toe, perfect, perfect
[Bridge: Jung Kook, RM, j-hope, SUGA, All]
(Because of who?) Because of girls
(Because of what?) Because of hormones
(Because of what?) Because I’m a man
(Because I’m a man?) Because I’m a man
(Because of who?) Because of girls
(Because of what?) Because of hormones
(Because of what?) Because I’m a man
(Because I’m a man?) Because I’m a man
[Post-Chorus: Jung Kook, V, Jin]
Girls are the best
Presents, presents
What I’m really wishing for is
Just you, just you
(Everybody say)
If that’s you, I’m ok
Oh I can’t handle this
You look perfect in every direction
From head to toe, perfect, perfect
[Outro: All, Jung Kook, V]
La, la, la, la, la, la, la
Perfect from the front, perfect from the back
La, la, la, la, la, la, la
From head to toe, perfect, perfect
La, la, la, la, la, la, la
Perfect from the front, perfect from the back
La, la, la, la, la, la, la
Even the way they walk, it’s perfect perfect


the end!


Translate to Vietnamese/ Dịch sang Tiếng Việt
Cám ơn em vì đã có mặt trên cõi đời này.

Cứ gọi cho anh đi, anh sẽ mời em ăn nhé.

Mấy ngày nay anh điên đảo lắm rồi.

Em làm cho anh muốn sặc luôn đó.

Khi quần áo em toàn là đồ xuyên thấu thế kia.

Cám ơn em đã cho anh mở mang tầm mắt.

Phẫu thuật LASIK tự nhiên không cần tốn tiền cho trò ấy.

Anh hoảng loạn.

Anh sẽ như một thăng fanboy mất.

Và anh sẽ trở thành người đàn ông của đời em em em.

Mắt anh cứ dán vào mấy cô gái ấy.

Con gái rắc rối như phương trình ấy.

Nhưng con trai bọn anh sẽ giải quyết nó.

Mồ hôi nhễ nhại chẳng biết phải làm sao luôn.

Mấy em cứ đi giày cao gót để cao thật cao vào.

Anh đã 18 tuổi rồi, anh biết hết mà.

Con gái đúng là số một thế gian.

Ừ, anh là dạng bad boy đấy nên anh thích badgirl em ạ.

Đến đây nào, bởi chúng ta đúng là giành cho nhau mà.

Chào em, chào em.

Nói anh nghe em muốn gì nào.

Chào em, chào em.

Anh sẽ trao đến em ngay và luôn.

Em thật hoàn hảo dẫu anh biết em chẳng thuộc về anh.

Đứng trước em anh cứ ngập ngừng ấp úng.

Anh chỉ muốn được gần bên em mà em lại đẹp quá đi thôi.

Con gái đúng là số một.

Là món quà tuyệt vời nhất.

Điều anh ước ao chính là.

Là em đó, là em đó.

Chỉ cần em thôi, được rồi.

Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhìn trước cũng đẹp, nhìn sau cũng đẹp.

Từ đầu đến chân hoàn hảo tuyệt đối.

La la la la la la la la

Nhìn từ phía nào em cũng xinh cả.

La la la la la la la la

Từ đầu đến chân hoàn hảo tuyệt đối.

La la la la la la la la

Nhìn từ phía nào em cũng xinh cả.

La la la la la la la la

Đến cách em đi đứng cũng đẹp tuyệt đối luôn.

Không chỉ là lần một lần hai.

Anh chẳng có hứng thú với mấy đứa con gái anh chơi đùa vài hôm.

Nhưng khi gặp em anh đã học được nhiều thứ.

Nội tiết tố trong anh tăng vọt.

Vật lộn với bao nhiêu hormone trong mình.

Anh tìm thấy em, kẻ đối lập với mọi quy tắc.

Nếu lấy biển để đo vẻ đẹp thì hẳn em là một đại dương sâu thẳm.

Là tài sản văn hóa cần được bảo tồn luôn đó.

Mái tóc, vòng eo, thân hình, đôi chân.

Và cả những điểm không thể kể siết.

Đàn ông mà bảo không bị thu hút thì hơi buồn cười à nha.

Dẫu là một cử chỉ nơi em cũng làm anh điên đảo.

Cám dỗ nơi em làm anh tạch luôn cái máy tính mỗi đêm.

Mời em!

Con gái đúng là tản băng trôi mà, thôi kệ đi.

Con gái lúc nào cũng làm người ta phát điên vậy đó.

Hormone tăng, mụn cũng tăng, phải cho xịt hết thôi.

Chào em, chào em.

Nói anh nghe em muốn gì nào.

Chào em, chào em.

Anh sẽ trao đến em ngay và luôn.

Em thật hoàn hảo dẫu anh biết em chẳng thuộc về anh.

Đứng trước em anh cứ ngập ngừng ấp úng.

Anh chỉ muốn được gần bên em mà em lại đẹp quá đi thôi.

Con gái đúng là số một.

Là món quà tuyệt vời nhất.

Điều anh ước ao chính là.

Là em đó, là em đó.

Chỉ cần em thôi, được rồi.

Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhìn trước cũng đẹp, nhìn sau cũng đẹp.

Từ đầu đến chân hoàn hảo tuyệt đối.

(Vì ai cơ chứ?) Vì tụi con gái chứ ai.

(Vì sao cơ chứ?) Vì mấy cái hormone chết tiệt này.

(Vì sao cơ chứ?) Vì bọn anh là con trai mà.

(Là con trai thì sao?) Thì vì tụi con gái đó.

(Vì ai cơ chứ?) Vì tụi con gái chứ ai.

(Vì sao cơ chứ?) Vì mấy cái hormone chết tiệt này.

(Vì sao cơ chứ?)Vì bọn anh là con trai mà.

(Là con trai thì sao?) Thì vì tụi con gái đó.

Con gái đúng là số một.

Là món quà tuyệt vời nhất.

Điều anh ước ao chính là.

Là em đó, là em đó.

Chỉ cần em thôi, được rồi.

Anh không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhìn trước cũng đẹp, nhìn sau cũng đẹp.

Từ đầu đến chân hoàn hảo tuyệt đối.

La la la la la la la la

Nhìn từ phía nào em cũng xinh cả.

La la la la la la la la

Từ đầu đến chân hoàn hảo tuyệt đối.

La la la la la la la la

Nhìn từ phía nào em cũng xinh cả.

La la la la la la la la

Đến cách em đi đứng cũng đẹp tuyệt đối luôn.


the end!


Chọn lời nhạc / Choose lyrics!


Xem thêm cùng chuyên mục:

BTSCác bài hát của BTS

BigHit Music Các nhóm nhạc của BigHit Music

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x