Sách giáo trình tiếng Hàn đại học Kyunghee

Kyunghee đọc


Thể loại: Sách giáo trình tiếng Hàn
Tác giả: Jeong-hee Lee, Jung-seop Kim, Hyun-yong Cho, Danielle O. Pyun, Do-yeon Ahn, Hye-ri Yoon, Ji-hye Kim Lee Park Min Woo
Nhà xuất bản: How Book Publishing Co., Ltd
Ngôn ngữ sách: Tiếng Hàn, Tiếng Anh


Sách giáo trình tiếng Hàn đại học Kyunghee

머리말
경희대학교가 한국어 통합 교재 초급, 중급, 고급 전권을 발간한 지 올해로 17년이 되었습니다. 당시 출판 한 한국어 통합 교재는 한국어 교육계에 변화의 바람을 불게 하였으며 한국어 교육 현장에서 의사소통 중 심의 통합형 교육과정을 체계화하는 데에 큰 역할을 하였습니다.
경희대학교는 2014년에 한국어 교육에 새로운 지평을 열 한국어 기능 분리형 교재 읽기1(초급 단계)을 출 간하였습니다. 한국어 통합 교재는 네 가지 언어 기능이 통합적으로 제시됨으로써 균형적인 언어 발달을 이루는 것을 목표로 하고 있습니다. 그러나 언어의 네 가지 기능이 유기적으로 제시되지 못할 경우 어느 한 가지 기능 발달에 집중되거나 언어가 실제로 사용되는 환경을 제대로 담지 못할 가능성이 있습니다. 실제 로 그간의 한국어 교육 현장은 의사소통 교수법이 중심이 되면서 교수 시 쓰기나 읽기에 충분한 시간을 할 애하지 못하거나 이러한 기능이 다른 기능을 보조하는 수단으로 인식하기도 하였습니다.
한국어 기능 분리형 교재는 네 가지 언어 기능을 독립적으로 제시하여 학습자가 해당 언어 기능에 초점을 두고 언어가 사용되는 실제 환경에 몰입하여 해당 기능을 분명하게 이해하고 표현하는 데에 도움을 줄 것 입니다. 또한 한국어 학습자들의 학습 목적과 요구에 따라 언어 기능을 선택하고 집중하게 함으로써 좀 더 효과적인 한국어 학습을 가능하게 할 것입니다. 교수자의 측면에서는 그간 통합 교재에서 소홀히 여겨진 각각의 언어 기능에 대한 전문화된 교수 능력을 제고하게 될 것이며 나아가 기능별 언어 교육 전문가를 양 성함으로써 국내외 한국어 교육의 새로운 전환점이 될 것으로 기대합니다.
초급 단계에서의 한국어 기능 분리 교재는 처음 시도되는 바, 부족하거나 목표한 바를 충분히 담아내지 못 한 경우도 있을 것입니다. 언어 기능 분리를 시도하였으나 각 기능 간 유기적인 연계를 확보하기 위해 노력 하였고 난이도, 빈도 등을 고려하여 문법과 어휘를 배열하였습니다. 특히 국립국어원에서 발간한 국제 동 용 한국어 교육 표준 모형』에 기반하여 언어의 요소와 의미·기능을 배치하여 한국어 교육의 표준적인 내 용을 담아내고자 하였습니다. 또한 기능(functions)과 주제가 단순히 나열되는 것이 아니라 순환되는 구 조를 가지되 중복을 피하고자 노력하였습니다. 그리고 학습자의 학습에 대한 동기와 흥미가 유지될 수 있 도록 사진, 삽화 등을 배열하는 데에도 각별히 신경을 썼습니다.
경희대학교는 앞으로도 학습자의 다양한 요구에 맞는 프로그램 개발과 한국어 교육의 질적 향상 교육 환 경 개선 등을 위해 노력할 것입니다. 한국어 기능 분리형 교재 읽기1이 나오기까지 노력과 수고를 아끼지 않은 경희대학교 국제교육원 한국어 교재 집필진에게 감사를 드리며 이 교재가 학습자와 교수자 모두에게 실질적인 도움이 되기를 바랍니다.
2017년 3월
경희대학교 국제교육원
원장 조현용


Đăng ký thành viênBấm đăng ký thành viên

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x