03/10/2023

Toàn bộ các bài học trong 2 cuốn sách "Giáo trình tự học Tiếng Hàn" của "Bộ lao động và việc làm Hàn Quốc" kết…

Bấm nghe bài học: Phụ âm trong Tiếng Hàn (자음) – Bài 3  Nội dung bài học: Các phụ âm ‘ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ,…

Bấm nghe bài học: Phụ âm trong Tiếng Hàn (자음) – Bài 2  Nội dung bài học: Các phụ âm ‘ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ’…